Privacyverklaring Lakerveld Ingenieurs & Architecten

Uw privacy is voor Lakerveld Ingenieurs  & Architecten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Lakerveld Ingenieurs & Architecten allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Lakerveld Ingenieurs  & Architecten.

Gebruik van persoonsgegevens

Lakerveld Ingenieurs  & Architecten verwerkt uw persoonsgegevens, omdat wij overeenkomsten met u hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • N.A.W.-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige expliciet verstrekte persoonsgegevens (in correspondentie en telefonisch).

Volgens de wet mogen we deze persoonsgegevens alleen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Lakerveld Ingenieurs  & Architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het communiceren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens bij wettelijke verplichting (bv. belastingaangifte).

Bewaartermijn

Lakerveld Ingenieurs  & Architecten. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Lakerveld Ingenieurs  & Architecten geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor het leveren van de gevraagde dienst of bij een wettelijke verplichting.

Soms werkt Lakerveld Ingenieurs  & Architecten samen met andere bedrijven voor het leveren van de door u gekochte of gevraagde dienstverlening: onze partners. In een dergelijk geval worden uw persoonsgegevens aan deze partners verstrekt voor zover dat nodig is voor het uitvoeren de overeenkomst tussen u en Lakerveld Ingenieurs  & Architecten In geen enkel ander geval zal Lakerveld Ingenieurs  & Architecten. uw persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Beveiliging

Lakerveld Ingenieurs  & Architecten. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. De beveiliging van Lakerveld Ingenieurs  & Architecten. is op een adequate, passende manier geregeld binnen de huidige technische mogelijkheden.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wettelijk gezien heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdragen van uw gegevens middels een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie.

Wanneer u zich wilt beroepen op een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen. Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactgegevens

Lakerveld Ingenieurs & Architecten
Noordzijde 95A
4225 PL NOORDELOOS
E-mail: info@lakerveld.nl
Telefoon: 0183 582600